Kişisel Verilerin Korunması (KVKK)

Pusula Hakkımızda
 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş

Adres: Barbaros, Mustafa Pehlivan Sk. 15-2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Tel: 02163156000

E-posta: kvkk@pusula-tr.com

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir.

Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Dışarıdan aldığımız eğitimlerde kanıt olması için eğitmenlerimizin bilgilerinin alınması

Dış eğitimler sonucunda eğitimlerin sertifikalandırılması

Tedarikçi çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin verilmesi

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında

Satın alma siparişlerinin tedarikçi çalışanına veya yetkilisine iletilmesi

Tedarikçilerimiz ile düzenli olarak mutabakatların yapılması

Tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları arasında iletişim sağlanması

Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi

Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi

Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi

Sözleşmeye imza atan tedarikçi yetkilisinin imza yetkisine sahip olduğuna dair imza sirkülerinin alınması ve sözleşme geçerliliğinin sağlanması

Tedarikçilerimiz ile aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği politikalarına uyum ve Bilgi Güvenliği İhlallerinin takibi, Erişim yetkilerinin belirlenmesi

Fabrikamızı ziyaret ettiğinizde ve internetimizi kullandığınızda yasal yükümlülüklere uyumun sağlanması

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Fabrikamızı ziyaret ettiğinizde İzinsiz giriş çıkışların önlenmesi, İhlal olayları olduğunda inceleme, Güvenlik önlemleri amacı ile kameralar ile otomatik olarak görüntü kayıtlarının yapılması

İş Sağlığı ve Güvenliği , Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İş kazası bildirimleri, karakol bildirimi ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

Fatura bilgilerinin yasal zorunluluk çerçevesinde saklanması

Tedarikçi çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması,

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Tedarikçi faturalarının muhasebe programlarına işlenmesi

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Nakliye ve taşıma süreçlerinin takip edilmesi

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarikçi değerlendirmelerin ve denetimlerin gerçekleştirilmesi

Kalite Yönetim Sistemi denetimlerinin gerçekleştirilmesi ve denetçilerin organizasyonunun yapılması

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Kişisel Verileriniz, 6698 KVKK 5.Maddenin 2.fıkrasında ve yeterli önlemler alınması kaydıyla, 6.maddenin 3.fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde ilgili kişinin rızası bulunmadan aktarılabilir. Kişisel Verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz;

BTK, Emniyet Müdürlüğü, Yerel Yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, yargı mercileri, idari merciler gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlara,

Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına

Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla

Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarına,

Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya rızanızın bulunduğu kurum ve kuruluşlara kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak yasal çerçeve içerisinde aktarılabilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimizin Genel Müdürlük  Lokasyonu, İş birimleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, Muhasebe Programı veri tabanı, PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi), Kamera Kayıtları, şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iş ortakları, tedarikçi vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi kapsamında,

Şirketimizin internet ağını kullanarak internet bağlanan tedarikçi çalışanların ve tedarikçi yetkililerinin Ad Soyad, internet erişimleri otomatik programlar ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (ç) hükmünde Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması kapsamında

Tedarikçi firmalarımız ile mutabakat yapmak ve ödemelerin gerçekleşmesi için tedarikçi çalışanların ve tedarikçi yetkililerinin Ad Soyad, Telefon numaraları, şahıs şirketi yetkililerinin banka bilgileri, E-posta adresleri kullandığımız muhasebe programları ve Cari hesap tanıtım formları ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kapsamında

Kuruluşumuzda eğitim ve denetim faaliyetlerinin sürdürecek tedarikçi çalışanlarının / yetkililerinin ad soyad, telefon numarası, e-posta bilgileri ve özgeçmiş bilgileri işlenmektedir. Ayrıca eğitmenlerin adı soyadı ve imzaları Eğitim Katılım Formu ve Eğitim Değerlendirme formları ile işlenmektedir.

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında tedarikçi çalışanlarının / yetkililerinin ad soyad, Adres, Telefon Numarası ve E-posta adresi satın alma talep formları ile işlenmektedir.

 

Müşterilerimize ürünleri teslim etmek için çalıştığımız nakliye tedarikçilerimizin çalışanlarının

Ad, Soyad, Adres, Telefon Numarası işlenmektedir.

Tedarikçi çalışanlarının ve Tedarikçi yetkililerinin idari bina ve fabrikada bulunan kameralar ile alınan görüntü kayıtları otomatik yollar ile işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (c) hükmünde Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması kapsamında

Sözleşme de bulunan tedarikçi yetkilisinin Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, İmzası

Sözleşme imza yetkilisi tedarikçi personelin imza sirküleri üzerinde bulunan kimlik bilgileri (Adı Soyadı, Adres, Ana adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Medeni Hali , Nufüs Cüzdanı bilgileri)

 1. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi info@pusula.com.tr veya kvkk@pusula-tr.com adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş

Adres: Barbaros, Mustafa Pehlivan Sk. 15-2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Tel: 02163156000

E-posta: kvkk@pusula-tr.com

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi ve Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

Bilgi Güvenliği politikalarına uyum ve Bilgi Güvenliği İhlallerinin takibi, Erişim yetkilerinin belirlenmesi amacı ile

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

İzinsiz giriş çıkışların önlenmesi, İhlal olayları olduğunda inceleme, Güvenlik önlemleri amacıyla

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Ziyaretiniz esnasında Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş kablosuz ağını kullanarak internete bağlandığınızda yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve Kanun’un m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

6698 sayılı Kanun’un m. 5/2 (f) hükmünde düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati kapsamında Fiziki ortamda İdari binamızı ve üretim alanlarımızı ziyaret ettiğinizde görüntüleriniz güvenlik kameraları ile otomatik olarak işlenmektedir.

6698 sayılı Kanun’un  5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak Şirketimizin ağını kullanarak internete girdiğinizde 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ kapsamında IP adresiniz, İnternet ortamında ziyaret ettiğiniz sayfalar otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi info@pusula.com.tr veya kvkk@pusula-tr.com adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş

E-posta: kvkk@pusula-tr.com veya info@pusula.com.tr

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz tarafından işlenebilecek kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir.

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi ile Çalışan Adayı / Stajyer Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi kapsamında

 1. İletişimin sağlanması,
 2. İş görüşmelerinin yürütülmesi,
 3. İşe uygunluk değerlendirmesi kapsamında Kişilik envanteri/Genel Yetenek/İngilizce/Alan Bilgisi sınavlarının gerçekleştirilmesi için,
 4. Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 5. Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 6. Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi
 7. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 8. İzinsiz giriş çıkışların önlenmesi, İhlal olayları olduğunda inceleme, güvenlik önlemleri

Amaçları ile açık rızanız doğrultusunda işlenecek ve işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Toplanan kişisel verileriniz kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla ve Kanun’un m.5/2(ç) hükmünde düzenlenen hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak kişisel verilerinizi talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle paylaşılabilecektir.

Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Tarafınıza iletilen İş Başvuru Formu içerisindeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz açık rızanız olması durumunda işlenecektir. Açık rızanız doğrultusunda İş Başvuru Formu üzerinde yer alan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri

Adı Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik No, Cinsiyet Medeni Durumu, Ev ve Cep Telefon Numarası, Ehliyet Sınıfı / Tarihi, Uyruk, Askerlik Durumu, İmza,

Görsel Kayıtlar

İş başvuru süreci içerisinde verdiğiniz fotoğraf ve şirketimizi ziyaretiniz esnasın otomatik yollar ile kaydedilen kamera görüntüleriniz.

Mesleki Deneyim Bilgileri

Öğrenim Durumu (Bitirilen Okullar-Kurslar), Bilgisayar Bilgileri, Mesleki Eğitim Sertifikaları, Deneyimler, Referanslar, Yabancı Dil Bilgisi, İstenilen Maaş Bilgisi, Başvuru Bilgileri

Özel Nitelikli Verileriniz

Adli sicil kaydınız ile bilgiler ve Sağlık durumunuz ile bilgiler

 1. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusu Kimliği ve Genel Bilgiler” bölümünde tanımlanan e-posta adreslerinden yazılı olarak ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir. Başvurular PRS24-FRM02 KVKK Başvuru ve Talep Formu ile yapılmaktadır.

KVKK BAŞVURU VE TALEP FORMU

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVKK Kanunu’nun 13/I. maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, 
 2. Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,
 3. Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 4. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak ve zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak.;

 1. Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 1. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri sahibi tarafından Pusula Uluslararası Ticaret A.Şe daha önce bildirilen ve Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurular yapılabilir.

İletişim:

Veri Sorumlusunun Kimliği

Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş

Adres: Barbaros, Mustafa Pehlivan Sk. 15-2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Tel: 02163156000

Mail: kvkk@pusula-tr.com  veya info@pusula.com.tr

Başvuru Usulü*

Başvurunun

Yapılacağı Adres

Başvuru

Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi

Başvuruya

Eklenecek

Diğer Bilgiler

Şahsen Başvuru

(Kişisel veri sahibi

Şahsen, kimliğini

ispat edici bir belge

ile başvuruda

bulunması)

Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş

Adres: Barbaros, Mustafa Pehlivan Sk. 15-2, 34662 Üsküdar/İstanbul

 

Kimlik (pasaport,

ehliyet vb.)

İadeli Tahhütlü

Mektup veya Posta ile tebligat

Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş

Adres: Barbaros, Mustafa Pehlivan Sk. 15-2, 34662 Üsküdar/İstanbul

Zarfın üzerine

“Kişisel

Verilerin

Korunması Kanunu

Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

Kimlik (pasaport,

ehliyet vb.)

Fotokopisi

Güvenli Elektronik

İmza ile imzalanarak

Elektronik Posta

(KEP) yolu ile

başvuru

info@pusula.com.tr

 

 

Epostanın konu

kısmına “Kişisel

Verilerin

Korunması Kanunu

Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

 

Pusula Uluslararası Ticaret A.Şe daha önce bildirilen ve Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanma yolu ile başvuru

 

 kvkk@pusula-tr.com

Epostanın konu

kısmına “Kişisel

Verilerin

Korunması Kanunu

Bilgi Talebi”

yazılacaktır.

 

 

* Başvuru usulü, Kanunun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanalı olarak belirlenmiştir. Eğer Kurul, başkaca usuller de belirler ise bunlar PUSULA  tarafından yine sizlere duyurulacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’ üncü maddesinin 2inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” cevaplanacaktır. Cevaplar, Kurul’un belirlediği usule göre sizlere iletilecektir. Talebinizin eksiksiz karşılanabilmesi için formda istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

II. GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

Lütfen aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurun

Adı Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

 

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz

Seçiminiz yanına (X) işareti koyunuz

 

Ziyaretçi

 

E-Ticaret Müşterisi

 

Müşteri

 

Bayi Yetkilisi

 

Çalışan

 

Eski Çalışan

 

Tedarikçi

 

Taşeron

 

Çalışan / Stajyer Adayı

Cep Telefonu

 

E-posta

 

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz Sona Erdi Mi?

 

III. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesine göre veri sorumlusu olan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Talep ettiğiniz haklara göre şirketimiz içerisinde değerlendirme yapılarak Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

S. No

Talep Konusu

(Seçiminiz/Lütfen talebinizin yanına X işareti koyunuz)

Yasal dayanak

Talebiniz

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (a)

 

2

Şirket, kişisel verilerimi işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (b)

 

3

Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVK.m. 11/1 (ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (d)

 

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimle ilgili    (   )* istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (e)

A- Silinmesini

B- Anonim hale getirilmesini

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (f)

 

8

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de (   ) * talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (f)

A- Silinmesini

B- Anonim hale getirilmesini

9

Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine

bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (g)

 

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum.***

Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu Mad 11/1 (h)

 


Ek açıklamalarınızı yapınız

 

 

 

 

 

***Lütfen var ise zararınızı ortaya koyan bilgi belge ve kanıtları sunun.

 

III. BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak PUSULA tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum adresime gönderilmesini talep ederim.

 

Cevabın Başvuru Formunda belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini talep ederim.

(Lütfen talebinize verilecek cevabın iletilme şeklini seçiniz.)

 

Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı

 

İmza:

Başvuru Tarihi

 

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. Pusula Uluslararası Ticaret A.Ş. başvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Lydall Neenah Filtration Nuova-T GSC Hichem 2M Tech TPV Compound Twe Bocholt Trelloborg Servo Amusen Filzfabrik Fulda Eıchler Meier Petsabond Soundtex Gessner Filtration Kalyani Indore Benvic a2Z Area Sistemi Fir Fulda IVA Katec Newtech Freudenberg Herzog Holifa Lahnpaper Robco Schlenk Schneider Filtration Systems